Privacyverklaring Medline International B.V.

Inhoud:

 • Inleiding

 • Onze visie op privacy

 • Wanneer deze verklaring op u van toepassing is

 • Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij?

 • Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 • Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 • Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

 • Onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens

 • Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 • Uw rechten

 • Beveiliging en bescherming van uw persoonsgegeven

 • Internationale overdracht van persoonsgegevens

 • Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij ze?

 • Hoe neemt u contact met ons op?


Inleiding

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Medline International en zijn Europese gelieerde ondernemingen (Wij) persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan, beschermen, overdragen en verwijderen. We leggen ook de activiteiten uit waarvoor we de gegevens verwerken en de juridische basis om dit te doen. We zullen beschrijven hoe gegevens worden gedeeld met andere partijen, evenals de verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER). We hebben ook uw rechten als betrokkene gedetailleerd beschreven en wat u moet doen als u een klacht wilt indienen.


Onze visie op privacy

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe wij aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. We zorgen ervoor dat elke verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met de volgende beginselen:

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie: persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerkt worden;

 • Doelbinding: persoonsgegevens worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden; verdere verwerking voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden;

 • Minimale gegevensverwerking: persoonsgegevens moeten toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Juistheid: persoonsgegevens moeten juist zijn en, indien nodig, worden geactualiseerd; elke redelijke stap moet worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die onjuist zijn, gelet op de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onmiddellijk worden gewist of gecorrigeerd;

 • Opslagbeperking: persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die identificatie van betrokkenen toestaat voor niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; persoonsgegevens kunnen voor langere periodes worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens uitsluitend voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden worden verwerkt;

 • Integriteit en vertrouwelijkheid: persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die een passende beveiliging van de persoonsgegevens gegevens waarborgt, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde  of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen.


Wanneer deze verklaring op u van toepassing is

Deze verklaring is op u van toepassing wanneer

 • U onze website bezoekt (Website gebruiker)

 • U een van onze locaties bezoekt (Locatie bezoeker)

 • Wij producten en / of diensten aan u als klant leveren (Klant)

 • U, als leverancier, producten en / of diensten aan ons levert (Leverancier)

 • U solliciteert op een vacature bij Medline (Sollicitant)

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van uw dienstverband of andere werkrelatie met ons.


Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij?

WEBSITE GEBRUIKER

Zodra een individu onze website(s) bezoekt worden zij beschouwd als een website gebruiker. We verzamelen en gebruiken basisinformatie over onze website gebruikers door het gebruik van browser cookies, die voornamelijk gebruikt worden voor het verbeteren van de website ervaring. We bekijken hoe u onze website gebruikt, hoe vaak u onze website bezoekt en wanneer de website het meest wordt gebruikt. Daarnaast gebruiken we ook websitegegevens om het gedrag van bezoekers te volgen en onze campagnes in het kader van remarketing te optimaliseren.

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, kunt u ervoor kiezen om de volgende informatie met ons te delen:

 • Informatie om u als persoon te identificeren (titel, voornaam, achternaam en e-mailadres);

 • Land;

U kunt zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief. E-mail voorkeuren kunnen beheerd worden via de abonnementslink in elke e-mail die u van ons ontvangt. Andere informatie kan aangepast worden door contact met ons op te nemen per post, e-mail, telefoon of fax, zoals beschreven in bijlage 1.


LOCATIE BEZOEKER

Wanneer u een van onze locaties bezoekt, verzamelen wij contactgegevens en registreren wij u als bezoeker.


KLANT

We verzamelen en gebruiken uw informatie om met u te communiceren en u van producten en / of diensten te voorzien. We beperken ons tot het verzamelen van die informatie die nodig is om ons doel te bereiken. De informatie die we mogelijk van u verzamelen en gebruiken, bevat onder andere:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc.);

 • Financiële gegevens (BTW en rekeningnummer);

 • Aanvullende informatie die nodig is om ons doel te bereiken;


LEVERANCIER

We verzamelen en gebruiken informatie over uw organisatie of personen binnen uw organisatie om met u te communiceren, producten en / of diensten te leveren en te betalen in het kader van wat we met u zijn overeengekomen.

De informatie die we mogelijk van u verzamelen en gebruiken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc.);

 • Financiële gegevens (BTW en rekeningnummer);


SOLLICITANT

Bij het solliciteren op een vacature via onze website, verzamelen wij de informatie die u met ons deelt in uw cv, kwalificaties, referenties en motivatie.


Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

U verstrekt Medline rechtstreeks de meeste gegevens die we verzamelen.


WEBSITE GEBRUIKER

Wanneer u onze site bezoekt, verzamelen wij automatisch uw gegevens met behulp van cookies op basis van de cookie-instellingen. Wanneer u via de website contact met ons opneemt, kunnen wij ook informatie van u verzamelen.


LOCATIE BEZOEKER

Bij het aanmelden bij de receptie vragen we u rechtstreeks om uw contactgegevens te verstrekken.


KLANT

We verzamelen uw persoonsgegevens in het kader van onze contractuele relatie met uw organisatie en om goederen en diensten te kunnen leveren.


LEVERANCIER

We verzamelen uw persoonsgegevens in het kader van onze contractuele relatie met uw organisatie en om betalingen te verwerken.


SOLLICITANT

We verkrijgen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u of van wervingsbureaus die we inhuren en waarbij u zich hebt geregistreerd.


Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?


WEBSITE GEBRUIKER

Website gebruikersinformatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring van onze website te verbeteren en om nieuwsbrieven te verzenden, wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld


LOCATIE BEZOEKER

Bezoekersinformatie wordt gebruikt om de veiligheid van onze medewerkers, klanten, leveranciers en bezoekers te waarborgen.


KLANT

 • Klantgegevens worden gebruikt om:
 • Producten en/of diensten te leveren;

 • Marketingactiviteiten te faciliteren;

 • Financiële activiteiten uit te voeren;

 • Klantanalyses uit te voeren;

 • Due dilligence onderzoeken uit te voeren; en

 • Afspraken na te komen.

 

LEVERANCIER

Gegevens van sollicitanten worden gebruikt voor werving- en selectie doeleinden.


SOLLICITANT

Gegevens van sollicitanten worden gebruikt voor werving- en selectie doeleinden.


Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren en om verschillende redenen, waar nodig en in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving, delen met de volgende categorieën personen:

 • Alle bedrijfsentiteiten die onder Medline Industries, Inc vallen;

 • Waar wettelijk vereist: Belasting-, audit- of andere publieke autoriteiten;

 • Derden zoals dienstverleners / distributeurs die namens ons diensten verlenen;

 • Derden zoals uitbestede IT-leveranciers en leveranciers van data opslag met wie we een verwerkingsovereenkomst hebben;

 • Platforms en leveranciers voor marketingtechnologie.


Onze wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens

WEBSITE GEBRUIKER

We hebben een gerechtvaardigd belang om u van de nodige informatie te voorzien wanneer u ons benadert via het contactformulier op onze websites. We verkrijgen uw toestemming op basis van de cookie-instellingen en wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.


LOCATIE BEZOEKER

We hebben een gerechtvaardigd belang om de beveiliging en veiligheid van onze gebouwen te waarborgen.


KLANT

 • We hebben uw toestemming verkregen wanneer u zich hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief;

 • Het contract dat we met u zijn aangegaan;

 • Een wettelijke verplichting die we mogelijk hebben.


LEVERANCIER

 • Het contract dat we met u zijn aangegaan

 • Een wettelijke verplichting die we mogelijk hebben.


SOLLICITANT

We hebben een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken voor wervingsdoeleinden en mogelijke contractuele vereisten.


DE FORMULERING, UITVOERING OF VERDEDIGING VAN STRAFRECHTELIJKE PROCEDURES

We moeten mogelijk persoonsgegevens en, waar gepast en in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving, gevoelige persoonsgegevens verwerken in verband met het voeren van of het verdedigen in strafrecht procedures.


Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

WEBSITE GEBRUIKER

Websitegebruikersgegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's en advertentie-ID's worden zesentwintig (26) maanden bewaard in Medline's Google Analytics voordat ze automatisch worden verwijderd. 

Een websitegebruiker kan zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief en zijn gegevens worden op dat moment verwijderd.


LOCATIE BEZOEKER

Bezoekersinformatie wordt drie (3) maanden bewaard, tenzij anderszins vereist door wet- of regelgeving.


KLANT

Klantgegevens, die gebruikt worden voor commerciele en marketing doelen worden twee (2) jaar na het laatste geval van zinvol contact verwijderd, tenzij wet- of regelgeving vereist dat we deze voor een langere periode bewaren.

Klantgegevens, die dienen als bewijs voor het kunnen uitoefenen van een recht of het bestaan van een contract, of bewaard worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, worden vijf (5) jaar na het einde van de commerciele relatie verwijderd, tenzij wet- of regelgeving vereist dat we deze voor een langere periode bewaren. 


LEVERANCIER

Leveranciersgegevens, die dienen als bewijs voor het kunnen uitoefenen van een recht of het bestaan van een contract, of bewaard worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, worden vijf (5) jaar na het einde van de commerciele relatie verwijderd, tenzij wet- of regelgeving vereist dat we deze voor een langere periode bewaren. 


SOLLICITANT

Van sollicitanten die geen baan krijgen, worden gegevens gedurende een (1) maand na kennisgeving van afwijzing bewaard. Sollicitanten kunnen ermee instemmen dat hun sollicitatiegegevens gedurende één (1) jaar na eerste kennisgeving van afwijzing worden bewaard, tenzij wet- of regelgeving vereist dat we deze voor een langere periode bewaren.


Uw rechten

Medline wil ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw gegevens. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

 • Recht op toegang tot informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, inclusief de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken, ontvangers van uw persoonsgegevens en doeleinden van onze verwerking.

 • Recht op rectificatie van onnauwkeurige persoonlijke gegevens over u, evenals, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige persoonsgegevens te completeren.

 • Recht op verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben waar: (a) de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt; (b) u trekt uw toestemming in en er zijn geen andere wettelijke gronden voor de verwerking; (c) u oefent uw recht van bezwaar uit (zie hieronder) en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking; (d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of (e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is.

 • Recht op beperking van de verwerking (d.w.z. gegevens worden geblokkeerd voor normale verwerking, maar niet gewist) waarbij: (a) u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, voor een periode die ons in staat stelt om de juistheid te verifiëren; (b) de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; (c) we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn door u vereist voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; (d) u oefent uw recht om bezwaar te maken uit (zie hieronder) in afwachting van de bepaling of onze gerechtvaardigde gronden voorrang hebben op uw rechten.

 • Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan een dergelijke intrekking te beïnvloeden. 

 • Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een contract, hebt u het recht op overdraagbaarheid van gegevens, d.w.z. het recht om een kopie van de gegevens over u te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en het recht om dergelijke gegevens te verzenden naar een ander zonder hinder van ons.

 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens op voorwaarde dat we geen dwingende, legitieme gronden hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens die uw belangen, rechten en vrijheden teniet zouden doen of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Als u één van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via het adres, e-mailadres, telefoonnummer of faxnummer vermeld in Bijlage 1.

Als u een verzoek indient, hebben we één (1) maand om te reageren. Deze periode kan met maximaal twee (2) maanden verlengd worden, wanneer dat op grond van de complexiteit en de hoeveelheid van de verzoeken noodzakelijk is.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. Details zijn te vinden in Bijlage 2.


Beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die wij verwerken, worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Helaas is geen enkele gegevensoverdracht of opslagsysteem gegarandeerd veilig en kunnen we de veiligheid van persoonsgegevens niet volledig garanderen.


Internationale overdracht van persoonsgegevens

Medline is een internationale organisatie met filialen over de hele wereld. Medline heeft zich ertoe verbonden om deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven met betrekking tot gegevensbescherming die worden overgedragen buiten de EER. De wetten in andere landen buiten de EER zijn mogelijk niet zo streng als de wetten in Europa. Daarom heeft Medline maatregelen genomen om uw privacy en fundamentele rechten te beschermen wanneer uw persoonlijke gegevens worden overgedragen buiten de EER en andere landen waar geen adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie van toepassing zijn. Dit betekent dat Medline een passende beveiliging gebruikt, zoals standaard contractuele clausules en veilige overdrachtsprotocollen om voldoende bescherming te garanderen.


Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij ze?

Medline‘s website maakt gebruik van cookies en andere technieken om het gebruik ervan te verbeteren en extra functies te bieden. Een cookie is een tekstbestand (kleine hoeveelheid gegevens, dat vaak een unieke identificatie bevat) die de webserver naar uw computer kopieert. Eén van de belangrijkste doelen van cookies is om u te helpen bij het navigeren op websites en om ingevoerde gegevens te onthouden. Opgeslagen instellingen kunnen dus bij volgende bezoeken worden teruggehaald om het u gemakkelijker te maken uw gepersonaliseerde pagina's te gebruiken. Medline‘s Website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's verschijnen. U kunt cookies altijd accepteren of weigeren. Als u wilt controleren welk type cookies u accepteert wanneer u onze websites bezoekt, kunt u dit bekijken via de cookie-bar. We laten u zien welk type cookies we gebruiken en waarom we ze gebruiken en hoe u cookies kunt verwijderen / aanpassen. Het weigeren van cookies kan betekenen dat u de interactieve functies van deze Website niet volledig kunt ervaren. In het bijzonder zal het toepassingen uitschakelen die technisch afhankelijk zijn van het gebruik van cookies. U stemt in met onze cookies als u onze Websites blijft gebruiken.


Hoe neemt u contact met ons op

Als u contact met ons wilt opnemen, raadpleegt u bijlage 1 of bezoekt u onze website. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Slowakije, Spanje en het Verenigd Koninkrijk (VK). Het is mogelijk dat landen op basis van lokale implementatiewetten verschillende interpretaties toepassen op de bescherming van persoonsgegevens op detailniveau. Daarom zijn landspecifieke secties opgenomen in deze privacyverklaring, indien van toepassing. Landspecifieke informatie is te vinden in bijlage 3.

Om deze privacyverklaring actueel te houden, kunnen we deze van tijd tot tijd wijzigen. U kunt de meest recente versie van deze verklaring altijd vinden op onze website.


Versie 1.2 mei 2020


Wanneer moet u contact opnemen

 • Om uw recht op toegang, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, uit te oefenen, als mede uw recht op beperking van de bewerking, om bewaar te maken en op overdraagbaarheid van uw gegevens;

 • Als u misbruik, verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens vermoedt;

 • Om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (wanneer toestemming de wettelijke grond is waarop wij uw persoonsgegevens verwerken);

 • Als u opmerkingen of suggesties heeft met betrekking tot dit privacybeleid.

U kunt contact met ons opnemen op het volgende adres:

Medline International B.V.

Nieuwe Stationsstraat 10

6811 KS Arnhem

Nederland

Telefoon: +31 (0) 26 - 312 7227

Fax: +31 (0) 26 - 312 7208

E-mail: [email protected]Uw e-mailvoorkeuren bijwerken

Als het gaat om voorkeuren voor e-mailberichten, kunnen deze alleen worden bijgewerkt via de abonnementslink in onze e-mails. Wijzigingen in contactgegevens kunnen alleen door onze klantenservice worden verwerkt.

Hoe neemt u contact op met uw toezichthoudende autoriteit

Aangezien Medline International B.V. kan worden beschouwd als de hoofdvestiging van Medline in de E.E.R., is de toezichthoudende autoriteit van Nederland bevoegd om op te treden als leidende toezichthoudende autoriteit voor de grensoverschrijdende verwerking.

Elke (lokale) toezichthoudende autoriteit is bevoegd om een bij haar ingediende klacht of een kennisgeving van een mogelijke inbreuk op de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens te behandelen, indien het onderwerp van de klacht / kennisgeving alleen betrekking heeft op een vestiging in haar lidstaat of alleen van invloed is op betrokkenen in zijn lidstaat.

In een dergelijk geval moet u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw lidstaat.

In de volgende landen van de Europese Economische Ruimte leveren wij diensten:

Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Slowakije, Spanje, Verenigd Koninkrijk

U kunt hier details van de lokale toezichthoudende autoriteiten vinden.

BIJLAGE 3 - Landspecifieke variaties van ons privacybeleid

NB: Deze bijlage wordt bijgewerkt wanneer de bepalingen van de lokale wetgeving prevaleren.