Vyhlásenie o Ochrane Súkromia Medline International B.V

Ochrana Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Medline International B.V. a pridružené spoločnosti (ďalej len „my“, „nás“, „naše“ alebo „Medline“) dôležitá. Zaväzujeme sa chrániť Vaše osobné údaje.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje, ako Medline zhromažďuje, uchováva, používa, chráni, prenáša a vymazáva Vaše osobné údaje v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov 2016/679 („GDPR“) a ďalšími príslušnými zákonmi o ochrane údajov, ktoré sa môžu uplatniť. Vysvetlíme tiež činnosti, kvôli ktorým spracúvame Vaše osobné údaje a právny základ, na základe ktorého tak robíme. Popisujeme, ako sú údaje zdieľané s ďalšími stranami ako aj spracúvanie osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Tiež sme uviedli podrobné informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatniť.

 

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov používame pojmy ako „osobné údaje“, „spracovanie“ a „prevádzkovateľ údajov“, ktoré majú rovnaký význam, ako je definované v GDPR.

Pokiaľ určité spracovateľské činnosti nie sú prevažne riadené pridruženou spoločnosťou výlučne na účely podpory miestnych obchodných činností alebo na iné účely dodržiavania miestnych zákonných povinností, na účely tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a v ňom opísaných spracovateľských činností opísaných za hlavné miesto podnikania skupiny Medline v EÚ a za prevádzkovateľa považuje spoločnosť Medline International B.V..

 

Pozorne a pravidelne čítajte toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste jasne porozumeli tomu, ako zhromažďujeme, používame, chránime alebo inak spracúvame Vaše osobné údaje. Ak máte obavy alebo otázky, na ktoré nenájdete odpoveď v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie.


Zaručujeme sa, že akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov je v súlade s nasledujúcimi princípmi: 

 • Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť: osobné údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne;
 • Obmedzenie účelu: osobné údaje budú zhromažďované na určené, výslovné a zákonné účely a nebudú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účel archivácie vo verejnom záujme, na účel vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi;
 • Minimalizácia údajov: osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je potrebné, vzhľadom na účelom, pre ktoré sú spracúvané;
 • Presnosť: osobné údaje musia byť presné a, v prípade potreby, aktualizované; musia byť prijaté všetky opodstatnené kroky, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje, ktoré sú nepresné, s ohľadom na účely, pre ktoré sa spracovávajú, budú bezodkladne vymazané alebo opravené;
 • Minimalizácia uchovávania: osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá dovoľuje identifikáciu dotknutých osôb nie dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje môžu byť uchovávané dlhšie, pokiaľ budú osobné údaje spracúvané výlučne za účelom archivácie vo verejnom záujme, za účelom vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely;
 • Integrita a dôvernosť: osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním osobných údajov alebo náhodnou stratou, zničením alebo poškodením tak, že sa použijú vhodné technické alebo organizačné opatrenia.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov, ktoré od Vás získame v súvislosti s používaním našich webových lokalít a platformy elektronického obchodu, keď navštívite naše zariadenia, keď Vám ako zákazníkovi dodáme produkty a/alebo poskytneme služby, keď nám dodáte produkty a/alebo poskytnete služby ako dodávateľ alebo predajca.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré zbierame a spracúvame v súvislosti s Vaším zamestnaním alebo iným pracovným vzťahom s nami.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, keď sa uchádzate o prácu v Medline. V týchto prípadoch sa uplatňuje globálne oznámenie spoločnosti Medline pre uchádzača.


Osobné údaje, ktoré sme o Vás zhromaždili, použijeme na konkrétne účely uvedené nižšie.

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch, keď využívate naše produkty alebo služby, nemáte inú možnosť, ako nám poskytnúť svoje osobné údaje. V ostatných prípadoch je však poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné. To však môže znamenať, že ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje osobné údaje, nemusí Vám byť schopní poskytnúť požadované produkty a/alebo služby. Na príslušných miestach, či už online alebo offline, Vás budeme informovať o tom, či je poskytnutie Vašich osobných údajov v konkrétnom prípade povinné a aké dôsledky bude mať to, ak svoje osobné údaje neposkytnete.

Účelmi a právnym základom spracovania Vašich osobných údajov sú:

 

Sledovanie procesu registrácie zákazníkov 

Vaše osobné údaje spracúvame, keď požiadate o registráciu ako zákazník, čo Vám dáva možnosť vystavovať objednávky. Údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame na tento účel, zahŕňajú Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a informácie o Vašej organizácii/podniku. Tieto informácie spracúvame na účely Vašej registrácie ako zákazníka. Vaše osobné údaje budeme na tento účel uchovávať dovtedy, kým s nami budete mať aktívny obchodný vzťah, pokiaľ nebudeme mať zákonnú povinnosť a/alebo povolenie uchovávať Vaše osobné údaje dlhšie.

Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy vrátane predzmluvných opatrení) a prípadne na základe článku 6 ods. 1 písm. c) (plnenie zákonnej povinnosti) alebo článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (náš oprávnený záujem zvažovať a riadiť nové obchodné vzťahy).

Viac informácií o Vašich zákonných právach nájdete v časti 7 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Vytvorenie používateľského účtu Medline 

Vaše osobné údaje spracúvame, keď požiadate o vytvorenie používateľského účtu Medline prostredníctvom našej webovej lokality Medline, nášho zákazníckeho servisu alebo Vášho správcu účtu, ktorý môžete použiť na nahliadnutie do faktúr a historických nákupov, ktoré ste uskutočnili, a na vystavenie objednávky prostredníctvom našej platformy elektronického obchodu. Údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame na tento účel, zahŕňajú Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a informácie o Vašej organizácii/podniku. Tieto informácie spracúvame na účely vytvorenia Vášho používateľského účtu. Vaše osobné údaje budeme na tento účel uchovávať v súlade s dobou uchovávania opísanou v časti 6 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (Váš súhlas) alebo článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy vrátane predzmluvných opatrení).

Viac informácií o Vašich zákonných právach nájdete v časti 7 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Na riadenie nášho obchodného vzťahu s Vami

Vaše osobné údaje spracúvame, keď s nami komunikujete ako súčasný alebo potenciálny dodávateľ alebo zákazník alebo iný obchodný kontakt prostredníctvom e-mailu, telefónu, našej webovej lokality, platformy elektronického obchodu a offline. Osobné údaje, ktoré spracúvame na tento účel, zahŕňajú Vaše meno, kontaktné údaje, informácie o Vašej organizácii/spoločnosti a vašej funkcii a ďalšie informácie, ktoré si poskytneme v rámci nášho obchodného vzťahu. Tieto informácie spracúvame na účely správy objednávok produktov, zásobovania, dodávok a prípadne popredajných služieb. Vaše osobné údaje budeme na tento účel uchovávať v súlade s dobou uchovávania opísanou v časti 6 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy vrátane predzmluvných opatrení) a prípadne na základe článku 6 ods. 1 písm. c) (plnenie zákonnej povinnosti) alebo článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (náš oprávnený záujem riadiť naše nové obchodné vzťahy).

Viac informácií o Vašich zákonných právach nájdete v časti 7 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Na zasielanie marketingovej a inej súvisiacej komunikácie

Vaše osobné údaje spracúvame, keď sa prihlásite na odber marketingovej alebo súvisiacej komunikácie, ktorá zahŕňa relevantné novinky, články, biele knihy, pozvánky na podujatia a aktualizácie o Medline a jeho produktoch. Údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame na tieto účely, zahŕňajú Vaše meno, kontaktné údaje, pracovnú pozíciu, časť sveta, v ktorej sa nachádzate, informácie o Vašej organizácii/spoločnosti a zameraní zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytuje. Tieto informácie spracúvame na účely zasielania našich marketingových a/alebo súvisiacich oznámení na základe Vašej požiadavky. Vaše osobné údaje budeme na tento účel uchovávať dovtedy, kým s nami budete prihlásení k odberu našej marketingovej alebo súvisiacej komunikácie, pokiaľ nebudeme mať zákonnú povinnosť a/alebo povolenie uchovávať Vaše osobné údaje dlhšie. Prístup Medline k uchovávaniu Vašich osobných údajov nájdete v časti 6 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (Váš súhlas). Ak ste existujúcim zákazníkom, môžeme Vaše osobné údaje spracúvať na tento účel na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (náš oprávnený záujem vykonávať marketingovú činnosť).

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a zrušiť odber marketingových alebo súvisiacich správ. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť, pomocou linku na spodnej časti v každom e-maile, ktorý od nás dostanete. 

Upozorňujeme, že Medline si vyhradzuje právo komunikovať s Vami o dôležitých záležitostiach týkajúcich sa jeho produktov, služieb alebo nákupov, ktoré ste uskutočnili (napr. stiahnutie produktu z trhu, otázky týkajúce sa záruky alebo servisu). Nie je možné odvolať Váš súhlas alebo sa odhlásiť z odberu takýchto transakčných alebo produktových e-mailov zasielaných v súvislosti s používaním našich produktov a služieb.

Viac informácií o Vašich zákonných právach nájdete v časti 7 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Na optimalizovanie a zdokonalenie našej komunikácie s vami

Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom sledovať a vyhodnocovať Vaše interakcie s našou e-mailovou marketingovou komunikáciou, históriu Vašich nákupov a ďalšie interakcie, ktoré s nami môžete mať, aby sme lepšie pochopili Vaše potreby ako zákazníka a zdokonalili našu komunikáciu s Vami. Osobné údaje, ktoré spracúvame na tento účel, zahŕňajú Vaše meno, kontaktné údaje, informácie o Vašej organizácii/spoločnosti a Vašej funkcii a informácie o Vašich interakciách s Medline. V maximálnej možnej miere budeme spracúvať súhrnné údaje (t. j. údaje, na základe ktorých Vás nie je možné identifikovať, a ktoré k Vám nie je možné priradiť, napríklad štatistické údaje), pseudonymizované alebo anonymizované údaje, a nie osobné údaje, ktoré nám umožňujú Vás priamo identifikovať. Tieto informácie spracúvame na účely lepšieho pochopenia potrieb a preferencií našich zákazníkov s cieľom zdokonaliť našu komunikáciu s Vami a ponúknuť Vám relevantné informácie o produktoch. Používanie techník sledovania a hodnotenia potenciálnych zákazníkov nie je plne automatizovaný proces a za žiadnych okolností pre Vás nebude mať právne ani iné závažné dôsledky. Vaše osobné údaje budeme na tento účel uchovávať v súlade s dobou uchovávania opísanou v časti 6 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (náš oprávnený záujem optimalizovať a zdokonaliť naše produkty a služby).

Viac informácií o Vašich zákonných právach nájdete v časti 7 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Na optimalizáciu a zdokonalenie našich webových lokalít

Keď navštívite naše webové lokality, zhromažďujeme o Vás údaje pomocou súborov cookies a podobných techník. Viac informácií o súboroch cookies, spôsobe, akým ich používame, a o tom, ako odstrániť súbory cookies, nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookies.

 

Aby sme Vás mohli kontaktovať, keď nás oslovíte, a reagovať na Vaše otázky a sťažnosti

Vaše osobné údaje spracúvame, keď nás kontaktujete prostredníctvom nášho online kontaktného formulára, e-mailu, telefónu, faxu, sociálnych sietí alebo bežnej pošty. Osobné údaje, ktoré spracúvame na tento účel, závisia od toho, ako a prečo nás kontaktujete, ale vždy budú obsahovať Vaše meno, kontaktné údaje a informácie týkajúce sa Vašej otázky alebo žiadosti. Tieto informácie spracúvame, aby sme Vás mohli kontaktovať a odpovedať na Vašu otázku alebo žiadosť. Vaše osobné údaje budeme na tento účel uchovávať v súlade s dobou uchovávania opísanou v časti 6 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje na tento účel spracúvame na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (Váš súhlas), prípadne na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy vrátane predzmluvných opatrení), alebo ak sme zo zákona povinní odpovedať na Vaše otázky, na základe článku 6 ods. 1 písm. c) (plnenie zákonnej povinnosti).

Viac informácií o Vašich zákonných právach nájdete v časti 7 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Pozvanie na webinár alebo podujatie Medline a registrácia Vašej účasti 

Vaše osobné údaje spracúvame, keď sa zaregistrujete na (online) webinár alebo podujatie Medline a zúčastníte sa na ňom, pričom využijete náš online registračný formulár alebo e-mail. Osobné údaje, ktoré spracúvame na tento účel, zahŕňajú Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, pracovnú pozíciu, krajinu a/alebo mesto/oblasť, kde pracujete, a informácie o Vašej organizácii/spoločnosti. Tieto informácie spracúvame, aby sme Vás mohli na náš webinár alebo podujatie, na komunikáciu s vami o webinári alebo podujatí, na registráciu Vašej účasti a hodnotenie webinára alebo podujatia. Ak ste existujúcim zákazníkom, Vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým bude trvať náš obchodný vzťah. Ak ste sa práve prihlásili na jeden z našich webinárov, Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude vyžadovať priebeh webinára. Ak ste nesúhlasili s využitím Vašich osobných údajov na iné účely, budú Vaše osobné údaje po skončení webinára vymazané.

V prípade podujatia offline môžeme – s Vaším súhlasom – na podujatí fotografovať a/alebo sa Vás opýtať, či máte stravovacie obmedzenia (pričom Vaša odpoveď môže obsahovať údaje týkajúce sa zdravia), ktoré spracujeme len na účely alternatívnych možností stravovania na našom podujatí. 

Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy vrátane predzmluvných opatrení) a v prípade potreby na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (Váš súhlas). Vaše informácie týkajúce sa stravy (zdravia) spracúvame na základe článku 9 ods. 2 písm. e) GDPR (výslovný súhlas).

Viac informácií o Vašich zákonných právach nájdete v časti 7 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Registrácia Vašej návštevy v zariadení Medline a zabezpečenie našich priestorov

Vaše osobné údaje spracúvame vtedy, keď navštívite zariadenie Medline ako hosť. Údaje, ktoré spracúvame, zahŕňajú Vaše meno, kontaktné údaje a informácie o Vašej organizácii/firme, ktoré spracúvame na účely registrácie návštevníkov z bezpečnostných dôvodov. Vaše osobné údaje budeme na tento účel uchovávať počas troch mesiacov, pokiaľ nebudeme mať zákonnú povinnosť a/alebo povolenie uchovávať Vaše osobné údaje dlhšie.

Z bezpečnostných dôvodov používame na našich pracoviskách aj bezpečnostné kamery/CCTV, ktoré môžu zachytiť Vašu prítomnosť v zariadeniach Medline. Záznam z kamery CCTV budeme na tento účel uchovávať počas štyroch týždňov, pokiaľ nebudeme mať zákonnú povinnosť a/alebo povolenie uchovávať Vaše osobné údaje dlhšie.

Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (náš oprávnený záujem chrániť svoje priestory).

Viac informácií o Vašich zákonných právach nájdete v časti 7 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Dodržiavanie našich zákonných povinností

Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností alebo je to inak nevyhnutné vzhľadom na naše oprávnené záujmy, ktoré môžu zahŕňať prevenciu a odhaľovanie podvodov a inej trestnej činnosti, ochranu práv, bezpečnosti a majetku Medline, Vás a/alebo iných osôb, splnenie požiadaviek Medline na audit, riešenie sporov a sporných platobných transakcií, vznik, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, ochranu informačnej bezpečnosti alebo uchovávanie a zverejňovanie informácií na základe požiadaviek platných právnych predpisov a/alebo orgánov verejnej moci.

Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (plnenie našej zákonnej povinnosti), prípadne článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (náš oprávnený záujem chrániť svoje podnikanie).

Viac informácií o Vašich zákonných právach nájdete v časti 7 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Dodržiavanie našich povinností v oblasti dohľadu nad zdravotníckymi pomôckami

Na tento účel bude spoločnosť Medline International France SAS prevádzkovateľom údajov, ktorý bude spracúvať Vaše osobné údaje na účely správy nežiaducej zdravotnej udalosti, ktorú ste nám nahlásili. Pripomíname, že ak nám nahlásite nežiaducu zdravotnú udalosť, ktorá nastala v súvislosti s niektorým z našich produktov, ktorej nie ste osobne vystavení, Medline nemusí spracúvať žiadne osobné údaje týkajúce sa pacienta alebo osoby, ktorej sa udalosť týka. Informujeme Vás, v prípade, že sú v správe uvedené údaje pacienta, Medline má zavedené postupy na ich anonymizáciu alebo vymazanie.

Medline spracúva Vaše osobné údaje s cieľom umožniť prevenciu, monitorovanie, hodnotenie a správu nežiaducich zdravotných udalostí spôsobených používaním našich produktov. Medline bude zhromažďovať, analyzovať, dokumentovať a uchovávať Vaše osobné údaje na účely potrebného vyšetrenia danej udalosti. V priebehu vyšetrovania môžeme potrebovať Vaše osobné údaje, aby sme Vás mohli kontaktovať.

Medline spracuje kontaktné údaje osoby, ktorá nám nahlásila nežiaducu udalosť, okrem iného meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak je to oprávnené na základe zákonnej povinnosti a v súlade s nariadeniami o ochrane údajov. Preto Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak je to nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností týkajúcich sa bezpečnosti zdravotníckych pomôcok.

Medline bude zdieľať Vaše osobné údaje s nasledujúcimi príjemcami a na nasledujúce účely:

 • Spoločnosť Medline International Germany GmBH na podporu pri správe hlásení o nežiaducich zdravotných udalostiach ako súčasť funkcie zabezpečenia kvality, ktorá spravuje hlásenia o nežiaducich zdravotných udalostiach v Medline.
 • Organizácia British Standard Institution (BSI) ako externý audítor Medline pre certifikáciu kvality ISO. BSI je organizácia so sídlom v Spojenom kráľovstve. Z tohoto dôvodu Vás informujeme, že Medline vykonáva medzinárodný prenos Vašich osobných údajov. Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti vo vzťahu k UK, ktoré zaručuje, že úroveň ochrany Vašich osobných údajov je rovnocenná s úrovňou ochrany stanovenou v GDPR.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas obdobia potrebného na vyšetrenie nahlásenej nežiaducej udalosti. Po ukončení vyšetrovania budeme Vaše osobné údaje uchovávať po dobu 10 rokov, ako to vyžaduje zákon. Počas týchto 10 rokov budú Vaše osobné údaje blokované a prístupné len príslušným funkciám, ktoré budú mať prístup k Vašim osobným údajom a spracúvať ich na účely plnenia zákonnej povinnosti alebo na obhajobu právnych nárokov. Po uplynutí tohto obdobia Vaše osobné údaje vymažeme.

Na tento účel môžete využiť nasledujúce práva:

 • právo na prístup k informáciám,
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 • právo na opravu prostredníctvom žiadosti o opravu/úpravu, v prípade spracovania nepresných alebo neúplných osobných údajov,

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci tejto spracovateľskej činnosti nemáte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, odstrániť Vaše osobné údaje ani požadovať prenosnosť Vašich osobných údajov, pretože spracovateľská činnosť je založená na plnení zákonnej povinnosti.

 

Osobitné kategórie údajov

Nepožadujeme, nezhromažďujeme ani nespracúvame žiadne osobitné kategórie údajov o Vás, s výnimkou špecifických okolností opísaných v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Osobitné kategórie osobných údajov sa často označujú ako „citlivé“ osobné údaje a zahŕňajú informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského alebo filozofického presvedčenia, členstva v odboroch, zdravia alebo sexuálneho života. V prípadoch, keď náhodne alebo dobrovoľne poskytnete takéto informácie a my nemáme právny základ na ich spracovanie, tieto informácie bez zbytočného odkladu vymažeme.


V súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a so zákonom Medline zdieľa Vaše osobné údaje s tretími stranami rôznymi spôsobmi a z rôznych dôvodov tak, ako je uvedené nižšie. Medline nepredáva Vaše osobné údaje tretím stranám. Ak to vyžaduje zákon, pred poskytnutím Vašich osobných údajov tretím stranám Vás požiadame o súhlas.

Osobné údaje zdieľame v rámci skupiny spoločností Medline, ktorej materskou spoločnosťou je Medline Industries, LP. Prehľad našej skupiny spoločností Medline nájdete v časti „Pobočky Medline v Európe“, ktorú nájdete v zápätí tejto webovej lokality.

Na vykonávanie služieb v našom mene využívame tretie strany, ako sú poskytovatelia IT služieb, distribútori, platformy marketingových technológií a dodávatelia. Ak využívame tretie strany na poskytovanie služieb v našom mene, prijmeme potrebné zmluvné, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov a ich používania len na účely, na ktoré sa osobné údaje poskytujú. Ak to vyžadujú a povoľujú platné právne predpisy, môžeme osobné údaje zdieľať s verejnými orgánmi, ako sú daňové úrady, orgány na ochranu údajov a/alebo iné regulačné alebo vládne orgány.

Vyhradzujeme si právo poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám v prípade, že (uvažujeme o) predaji alebo prevode všetkých alebo časti našich obchodných aktivít alebo aktív tretej strane.

 

Medline je medzinárodná organizácia s pobočkami na celom svete. Medline sa rozhodol dodržiavať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a príslušné zákony a nariadenia o ochrane osobných údajov pokiaľ ide o informácie prenášané mimo Európsky hospodársky priestor (EHP). Zákony v iných krajinách mimo EHP nemusia byť také prísne ako sú zákony v Európe. Z tohto dôvodu Medline prijal opatrenia na ochranu Vášho súkromia a základných práv v prípade, že Vaše osobné údaje sú prenášané mimo EHP a ďalších krajín, v ktorých sa neuplatňujú rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. To znamená, že spoločnosť Medline používa na zaistenie primeranej ochrany primerané ochranné mechanizmy, ako sú štandardné zmluvné doložky a protokoly pre bezpečný prenos. Ak to vyžaduje zákon, pred prenosom Vašich osobných údajov na územia mimo EHP Vás požiadame o súhlas.

Ak požadujete ďalšie informácie týkajúce sa prenosu osobných údajov do území mimo EHP, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Ako nás kontaktovať“.


Ak v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov nie je uvedené konkrétne obdobie, pri bežnom podnikaní uchovávame Vaše osobné údaje päť (5) až desať (10) rokov po ukončení Vášho vzťahu s nami, pokiaľ nie sme povinní uchovávať ich dlhšie (napríklad z dôvodu súdneho príkazu alebo vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní alebo regulačnými orgánmi).

Pri určovaní obdobia uchovávania údajov v konkrétnej situácii Medline zohľadní aj osobitné povinnosti uchovávania údajov vyplývajúce z iných platných zákonov ako zákony o ochrane osobných údajov, ktoré môžu zakazovať vymazanie údajov pred uplynutím minimálneho obdobia uchovávania (napríklad na účtovné účely).

Ak neexistujú žiadne platné obdobie uchovávania, pri určovaní vhodného obdobia uchovávania Vašich osobných údajov zohľadňujeme tieto kritériá: povahu a citlivosť údajov, potenciálne riziko poškodenia v dôsledku neoprávneného použitia alebo zverejnenia, účely, na ktoré údaje spracúvame, a platné právne požiadavky.

Okrem toho, ak sú určité osobné údaje potrebné na uplatňovanie právnych nárokov alebo účely iných právnych záležitostí, Medline ich bude uchovávať do konca trvania danej záležitosti, až do uplynutia premlčacej lehoty.


Podľa GDPR máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi určité práva, ktoré sú podrobne uvedené nižšie. Pokiaľ to od nás vyžaduje zákon, budeme rešpektovať Vaše zákonné práva a vyhovieme Vašej žiadosti. Upozorňujeme, že nie všetky práva sú absolútne a že Vašu žiadosť môžeme odmietnuť z legitímnych dôvodov.

Ak by ste chceli uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, prosím, kontaktujte nás na našej adrese, e-maile, telefónnom alebo faxovom čísle uvedených v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie.

Ak podáte žiadosť, máme jeden (1) mesiac na odpoveď. V prípade potreby sa toto obdobie môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní zložitosť a počet žiadostí. Pri podávaní žiadosti Vás môžeme požiadať o predloženie dokladov preukazujúcich Vašu totožnosť, aby sme ochránili Vás a nás pred chybami pri vybavovaní Vašej žiadosti.


Vaše zákonné práva zahŕňajú:

 • Právo na prístup: Máte právo požiadať o prístup k informáciám o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje vrátane kategórií osobných údajov, ktoré spracúvame, príjemcov Vašich osobných údajov, a účelov nášho spracúvania.
 • Právo na opravu: Máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov o Vás, ktoré uchovávame o, ako aj so zreteľom na účely spracúvania, právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na vymazanie („právo byť zabudnutí“): Máte právo požiadať o odstránenie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak: (a) osobné údaje už nie sú ďalej potrebné vzhľadom na účely, pre ktoré boli zozbierané alebo inak spracované; (b) odvoláte Váš súhlas a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie; (c) uplatníte Vaše právo namietať (viď nižšie) a neexistujú žiadne presvedčivé právne základy pre spracúvanie; (d) osobné údaje boli nezákonne spracované; alebo (e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa dodržala práva povinnosť, ktorá sa na nás vzťahuje.
 • Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov (t.j. normálne spracúvanie údajov bude obmedzené, údaje však nebudú zmazané) ak: (a) namietate správnosť osobných údajov, počas obdobia umožňujúceho overiť ich správnosť; (b) spracúvanie je nezákonné a Vy namietate výmaz osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (c) ďalej už nepotrebujeme Vaše osobné údaje pre účely spracúvania, ale sú Vami požadované na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov; (d) uplatníte Vaše právo namietať (viď nižšie) až do určenia, či Vaše oprávnené dôvody prevažujú and Vašimi právami.
 • Právo odvolať svoj súhlas: Ak je spracovanie založené na Vašom súhlase, máte právo ho kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 • Právo na prenos údajov: Máte právo požiadať o doručenie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a aby sme ich bez prekážok preniesli inému prevádzkovateľovi, ak sa spracovanie vykoná na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy a automatizovaným spôsobom.
 • Právo namietať: Máte právo vzniesť námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našom oprávnenom záujme, vrátane profilovania, z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zahŕňa to aj profilovanie v rozsahu súvisiacom s takýmto priamym marketingom.
 • Právo podať sťažnosť: Kedykoľvek máte právo podať sťažnosť v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov orgánu na ochranu údajov, ktorým je v Holandsku Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Holandsko, Tel.: +31 (0) 88 1805 250 alebo na webovej lokalite  https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Okrem toho je Váš (miestny) dozorný orgán za určitých okolností schopný vybaviť sťažnosť, ktorá mu bola podaná, alebo oznámenie o možnom porušení platných právnych predpisov a nariadení týkajúcich sa ochrany údajov (t. j.: v prípade, že sa predmet sťažnosti/oznámenia týka len podniku v jeho členskom štáte alebo má podstatný vplyv na dotknuté osoby len v jeho členskom štáte). V takom prípade je potrebné kontaktovať dozorný organ vo Vašom Členskom Štáte. Podrobnosti o miestnom dozornom orgáne môžete nájsť tu.


Ochrana Vašich osobných údajov je naším záväzkom a zaviedli sme vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie, že osobné údaje, ktoré spracúvame sú chránené pred neoprávneným prístupom, použitím, zverejnením, pozmenením alebo zničením v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami.

Pracujeme so zabezpečenými sieťami a, ak je to potrebné, používame šifrovanie. Prístup našich zamestnancov a konzultantov k osobným údajom je tiež obmedzený na princíp nevyhnutnej znalosti („need-to-know“). Prijímame opatrenia na zachovanie dôvernosti Vašich osobných údajov a na ich ochranu pred neoprávneným zverejnením. Vaše osobné údaje nezverejníme bez Vášho predchádzajúceho súhlasu.

Bohužiaľ, nie je možné zaručiť, že systém prenosu a uchovávania údajov bude úplne bezpečný a nemôžeme úplne zaručiť nepretržitú bezpečnosť osobných údajov.


Správcom údajov v súvislosti so spracovaním osobných údajov opísaným v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov je spoločnosť Medline International B.V.

Ak chcete uplatniť svoje zákonné práva, odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, máte pripomienky alebo návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo podozrenie na zneužitie, stratu alebo neoprávnený prístup k Vašim osobným údajom, môžete nás kontaktovať na tejto adrese:

 

Ak chcete kontaktovať úrad pre ochranu osobných údajov, napíšte e-mail na adresu  [email protected]

 

Medline International B.V.

Nieuwe Stationsstraat 10

6811 KS Arnhem

Holandsko

Telefón.: +31(0)26-3127227

Fax: +31(0)26-3127208

Email: [email protected]

Ak máte trvalý pobyt v Nemecku, môžete sa obrátiť aj na nášho nemeckého úradníka pre ochranu údajov na tejto adrese:

 

Philipp M. Moehrle

Datenschutzbeauftr./ Dipl. Wirtschaftsjurist/ MCSE - BECHTLE Datenschutz Competence Center - Bechtle GmbH IT-Systemhaus

Parkstraße 2-8, 47829 Krefeld

Tel.: 02151 - 455 - 836

Fax: 02151 - 455 - 77810

eMail: [email protected]http://www.bechtle.com

Geschäftsführer:   Karl-Heinz Empel

HRB: 9925, AG Krefeld

Sitz der Gesellschaft: Krefeld

Kedykoľvek máte právo podať sťažnosť v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Medline International B.V. jej dozornému orgánu na ochranu údajov, ktorým je v Holandsku „Autoriteit Persoonsgegevens“ (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Holandsko, Tel.: +31 (0) 88 1805 250) alebo Vášmu miestnemu dozornému orgánu, ktorého kontaktné informácie nájdete tu.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov subjektmi spoločnosti Medline v Európskej únii (EÚ), v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a mimo EÚ a EHP v rozsahu, v ktorom sa na takéto spracovanie vzťahuje GDPR. Pre úplnosť upozorňujeme, že je možné, že krajiny používajú rozdielny výklad na ochranu osobných údajov na podrobnej úrovni na základe miestnych vykonávacích predpisov. O všetkých pravidlách špecifických pre danú krajinu, ktoré sa vzťahujú na nami vykonávané spracovanie osobných údajov v konkrétnom prípade, Vás budeme informovať samostatne. 


Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby odrážalo zmeny v spôsobe, akým spracúvame osobné údaje. Napríklad ak zavedieme nové systémy alebo procesy, ktoré zahŕňajú nové spôsoby použitia osobných údajov, alebo ak je to potrebné v dôsledku vývoja právnych predpisov.

Ak to od nás vyžaduje zákon, budeme Vás informovať o zmenách tohto vyhlásenia alebo o spôsobe, akým používame Vaše osobné údaje.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 22. februára 2023.