Medline reaguje na dohľad a kontrolu v oblasti ľudských práv a udržateľné riadenie podnikov

3. Máj
2021

Európska komisia sa zaviazala zaviesť legislatívu, ktorá zaväzuje všetky spoločnosti pôsobiace na spoločnom trhu Európskej únie, aby monitorovali a chránili pracovné a ľudské práva v ich dodávateľských reťazcoch. Ďalším cieľom tejto legislatívy je povzbudiť spoločnosti, aby do svojich plánovaní a rozhodovaní zahrnuli hľadiská dlhodobej udržateľnosti, ktoré sa označujú ako udržateľné riadenie podnikov. Európsky parlament vydal uznesenie o podnikovom dohľade a kontrole a zodpovednosti podnikov v marci 2021 a Komisia zatiaľ čaká na formálny legislatívny návrh.

 

Spoločnosť Medline víta tento regulačný vývoj a podporuje víziu Európskej komisie. V priebehu rokov sme dobrovoľne významne investovali do rozvoja našich aktivít v oblasti globálneho etického obstarávania, pretože sme presvedčení, že pracovníci v našom globálnom dodávateľskom reťazci produktov si zaslúžia bezpečné, spravodlivé a humánne pracovné podmienky. Audity dodržiavania právnych predpisov v sociálnej oblasti, hodnotenie rizík a mechanizmy sťažností sú niektoré z opatrení, ktoré implementujeme a stále dolaďujeme. Náš širší program sociálnej zodpovednosti podnikov siaha od etických zdrojov až po environmentálne iniciatívy a pozdvihnutie komunity prostredníctvom charitatívneho darcovstva a dobrovoľníctva zamestnancov. Viac informácií o našom programe CSR sa dozviete tu.

Pretože je legislatíva v štádiu formovania a ešte nebola dokončená, stále existuje príležitosť riešiť kľúčové problémy, čo bude nápomocné pri zabezpečení jej relevantnosti, účinnosti a všeobecnej „vhodnosti na daný účel“. Ďalej uvádzame prehľad stanovísk spoločnosti Medline k niektorým z týchto problémov:

 

Problém

Stanovisko Medline

1. Mala by byť legislatíva nariadením EÚ alebo smernicou EÚ? Nariadenie je vhodnejšie, pretože by bolo priamo uplatniteľné, čím by sa zabezpečilo jednotné a konzistentné presadzovanie v celej EÚ. Smernica, ktorú musí transponovať každý z 27 členských štátov EÚ, spôsobí fragmentáciu a právnu neistotu.

2. Na ktoré spoločnosti by sa mala legislatíva vzťahovať?

Všetky spoločnosti podnikajúce v EÚ bez ohľadu na odvetvie alebo sektor by mali spadať do rozsahu pôsobnosti legislatívy (vrátane malých a stredných podnikov). To zabezpečí rovnaké podmienky a právnu jasnosť, pričom sa zabráni konfliktným pravidlám pre spoločnosti z rôznych sektorov.
3. Na ktoré ľudské práva by sa mala legislatíva vzťahovať? Základné povinnosti legislatívy by mali vychádzať zo všetkých medzinárodne uznávaných ľudských práv, ako sú napríklad tie, ktoré sú obsiahnuté vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN . Nemala by sa vzťahovať iba na práva špecifické pre daný problém ( napr. detská práca).
4. Čo by mali zahŕňať povinnosti „dohľadu a kontroly“? Definícia a vecný obsah „dohľadu a kontroly v oblasti ľudských práv“ by sa mali vymedziť presne a mali by byť v súlade s existujúcimi medzinárodnými normami vrátane Hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a usmernení OECD.

5. Na ktorých obchodných partnerov by sa mal vzťahovať dohľad a kontrola?

Dohľad a kontrola obchodných partnerov by sa mala obmedziť na priamych dodávateľov spoločnosti v dodávateľskom reťazci, na rozdiel od rozšírenia aj na dodávateľov a subdodávateľov v zahraničí a bez priamych zmluvných väzieb. Týmto spôsobom môžu spoločnosti zamerať svoje úsilie na oblasti, kde majú vplyv na zmenu a spoločnosti s expanzívnymi globálnymi dodávateľskými reťazcami nie sú preťažené. Legislatíva musí jasne definovať pojmy „dodávateľský reťazec“ a „hodnotový reťazec“.
6. Mali by spoločnosti a ich správne orgány brať náležitý ohľad na dopady ich činnosti na udržateľnosť? Všetky spoločnosti majú zodpovednosť za to, aby si boli vedomé a riadili svoje pozitívne a negatívne vplyvy na udržateľnosť. Spoločnosti a ich riadiaci pracovníci by sa mali riadiť dlhodobým a udržateľným spôsobom v ich obchodných operáciách a nie rýchlymi finančnými výhodami a krátkodobými požiadavkami.
7. Sú potrebné normatívne pravidlá podrobne popisujúce, ako musia spoločnosti začleniť aspekty udržateľnosti do svojej stratégie a procesov? Spoločnosti by mali mať flexibilitu a slobodu pri určovaní toho, ako sa aspekty udržateľnosti premietnu do ich stratégie a procesov.

Záverečné poznámky

Medline si želá, aby legislatíva úspešne dosiahla požadované výsledky. Zastávame názor, že realizmus a pragmatizmus by mali byť podstatnou súčasťou prístupu Európskej komisie. Vyzývame Komisiu, aby vzala do úvahy rady a odporúčania spoločnosti Medline a ďalších aktérov z tohto odvetvia, vzhľadom na naše rozsiahle skúsenosti v oblasti dohľadu a kontroly dodávateľského reťazca a udržateľného riadenia podniku na celom svete.