Gebruiksvoorwaarden

Lees deze Gebruiksvoorwaarden van de website van Medline goed door. De onderstaande voorwaarden en de toepasselijke wetgeving, regels en regelgeving zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de website. Door van deze website gebruik te maken, geeft u aan dat u de Gebruiksvoorwaarden van de website doorgelezen heeft en ermee akkoord gaat om aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

i. Disclaimer
Alle informatie die op deze website verstrekt wordt, kan zonder kennisgeving aangepast worden. Hoewel er alles aan gedaan is om ervoor te zorgen dat deze website nuttig en nauwkeurig is, geeft Medline, vanwege het open karakter van deze website en de kans op fouten bij de opslag en verzending van digitale informatie, geen garanties omtrent de nauwkeurigheid van informatie die van deze website is verkregen. ALLE OP DEZE WEBSITE GEPOSTE MATERIALEN ZIJN IN DE STAAT WAARIN DEZE OP DAT MOMENT VERKEREN ("AS IS") EN HIERVOOR GELDEN GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES. MEDLINE WIJST ALLE GARANTIES AF, WAARONDER DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. MEDLINE GARANDEERT NIET DAT FUNCTIES VAN DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZIJN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN OPGELOST OF DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN IS. MEDLINE GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OMTRENT HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DEZE WEBSITE AANGAANDE DE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

ii. Toegang tot en gebruik van informatie
De toegang tot deze website is beperkt tot het bekijken van de gelinkte webpagina's voor legitieme zakelijke doeleinden om toegang te krijgen tot de door Medline op deze website vermelde informatie. Het voor andere doeleinden krijgen van toegang of een poging om toegang te krijgen tot het computersysteem van Medline of andere in het systeem opgeslagen informatie is strikt verboden. U mag de informatie op deze website slechts gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden.

iii. Kruisverwijzing van informatie
Productvergelijkingen impliceren niet dat alle vergeleken producten verkrijgbaar zijn of, in het geval van functionele gelijksoortigheid, dat de prestaties en andere kenmerken volledig vergelijkbaar zijn. Neem bij kritische toepassingen altijd de specificaties door vóór aankoop.

iv. Beperking van aansprakelijkheid
Uw gebruik van en toegang tot deze website is op eigen risico en naar eigen goeddunken. Voor zover maximaal is toegestaan bij de wet, gaat u ermee akkoord dat noch Medline noch enige rechtspersoon of natuurlijke persoon die gelieerd is aan Medline aansprakelijk is voor enige schade of verlies aan uw zijde of die van een derde als gevolg van uw gebruik van of onvermogen om deze website te gebruiken. Medline is niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze website.

v. Handelsmerken
Deze website bevat veel handelsmerken en dienstmerken van Medline en derden. Alle merken zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, waaronder begrepen auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en octrooirechten voorbehouden. Toegang tot deze website geeft geen recht tot het kopiëren of gebruiken van intellectuele eigendomsrechten van Medline of haar leveranciers. De hierin opgenomen wettelijke kennisgeving heeft de status van een handelsmerk in de Verenigde Staten.

vi. Hypertextlinks
Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet door Medline worden onderhouden. Medline is niet verantwoordelijk voor de content van die websites. De aanwezigheid van links naar dergelijke websites houdt geen ondersteuning, sponsoring of aanbeveling door Medline in van deze websites. Medline wijst alle aansprakelijkheid af voor links: (i) van andere websites naar Medline; en (ii) van Medline naar een andere website.

vii. Auteursrecht
Voor alle op deze website vermelde materialen gelden de eigendomsrechten van Medline en haar leveranciers. Medline geeft u hierbij toestemming om een enkele kopie te maken van de content van deze website om te gebruiken om meer te weten te komen over de diensten of producten van Medline, deze te evalueren of aan te schaffen. U stemt ermee in dat een eventuele kopie voorzien moet zijn van een aanduiding van auteursrecht van Medline. U heeft geen toestemming om de content van deze website af te drukken, te kopiëren, reproduceren, verspreiden, verzenden, uploaden, downloaden, op te slaan, publiekelijk te tonen, aan te passen of te wijzigen. 

viii. Inzendingen
Alle opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of andere gegevens die aan Medline worden gecommuniceerd via deze website zijn voor altijd eigendom van Medline. Tenzij schriftelijk anders aangegeven, worden alle aan Medline verzonden materialen geacht openbaar te zijn en hoeft Medline de gegevens niet vertrouwelijk te behandelen. Medline heeft het exclusieve eigendom van alle huidige en toekomstige rechten op de gegevens, zonder enige vergoeding aan de persoon die de gegevens heeft gestuurd. 

ix. De gegevens die we verzamelen
Medline kan verschillende soorten gegevens verzamelen over bezoekers van de website. De webserver van Medline verzamelt algemene gegevens met betrekking tot elke bezoeker aan de website, waaronder begrepen het IP-adres, de domeinnaam, de webpagina, de op de website doorgebrachte tijd en de bekeken pagina's tijdens het bezoek aan de website. Deze gegevens worden onder meer verzameld voor statistische doeleinden, om systeembeheer te vergemakkelijken en de content van de website te verbeteren. Medline kan de inhoud van de berichten bewaren die aan vertegenwoordigers van de klantenservice van Medline verstuurd worden. Deze gegevens helpen Medline om de website te verbeteren en in te spelen op vragen van bezoekers aan de website.

x. Beveiliging
Medline hecht veel belang aan het beschermen van gegevens die via de website verzonden worden en neemt veiligheidsmaatregelen om dergelijke gegevens te beschermen. Medline kan echter niet garanderen dat elektronische handel volledig veilig is. Medline zal maatregelen nemen om alle klantspecifieke gegevens te beveiligen en beschermen tegen verlies, misbruik en aanpassing.

xi. Actualisering van de voorwaarden
Medline behoudt zich het recht voor om haar Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden worden op de website vermeld.

xii. De Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act
Koper erkent dat hij geen vertegenwoordiger van Medline is en verklaart en garandeert dat hij geen betalingen heeft gedaan of zal doen aan overheidsfunctionarissen in verband met de wederverkoop van de producten.

xiii. Toepasselijk recht; Beperkingen
Deze Gebruiksvoorwaarden worden bij uitsluiting uitgelegd, geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd overeenkomstig Nederlands recht, met uitzondering van de regels van het conflictenrecht. Rechtsmaatregelen ten aanzien van transacties dienen te worden ingesteld binnen een jaar nadat de reden hiervoor zich heeft voorgedaan. Het Weens Verdrag betreffende de Internationale Verkoop van Goederen (het "Weens Koopverdrag") is niet van toepassing.

xiv. Overige bepalingen
De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een van deze voorwaarden en bepalingen zal de overige voorwaarden niet beïnvloeden, aantasten of nietig maken.

xv. Privacyverklaring van Medline
Om de privacyverklaring van Medline te lezen, kunt u hier klikken.


Vragen omtrent de Gebruiksvoorwaarden
Vragen omtrent de Gebruiksvoorwaarden van Medline dienen te worden gericht aan nl.medline.eu op: Medline International BV (Hoofdkantoor), Nieuwe Stationsstraat 10, 6811 KS Arnhem - Nederland, E-mailadres:[email protected], Registratienummer: 08063269 (KvK Rotterdam), btw-nummer: NL0057.97.238.B01.