Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Medline International B.V

Obsah:

 • Úvod

 • Naša predstava súkromia

 • Kedy sa toto vyhlásenie vzťahuje na Vás

 • Ktoré osobné údaje zbierame a používame?

 • Ako zbierame Vaše osobné údaje?

 • Ako používame Vaše osobné údaje?

 • S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

 • Náš právny základ pre spracovanie Vašich údajov

 • Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

 • Vaše práva

 • Bezpečnosť a ochrana Vašich osobných údajov

 • Medzinárodné prenosy osobných údajov

 • Čo sú to súbory cookies a ako ich používame?

 • Kedy nás kontaktovať


Úvod

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako Medline International a jeho európske pobočky(My)zbierame, spracúvame, uchovávame, chránime, prenášame a vymazávame osobné údaje. Vysvetľujeme tiež činnosti, kvôli ktorým spracúvame údaje a právny základ, na základe ktorého tak robíme. Popíšeme, ako sú údaje zdieľané s ďalšími stranami ako aj spracúvanie osobných údajov mimo Európsky hospodársky priestor (EEA). Taktiež sme podrobne vymenovali Vaše práva ako dotknutého subjektu a čo potrebujete urobiť v prípade, že chcete podať sťažnosť.

Kontakt na našu zodpovednú osobu:

 

Spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o.

Telefón: 02/800 800 80

E-mail: [email protected]


Naša predstava súkromia

TToto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi a ako dodržiavame naše zákonné povinnosti. Zaručujeme sa, že akékoľvek spracúvanie Vašich osobných údajov je v súlade s nasledujúcimi princípmi:

 • Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť: osobné údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne;

 • Obmedzenie účelu: osobné údaje budú zhromažďované na určené, výslovné a zákonné účely a nebudú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účel archivácie vo verejnom záujme, na účel vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi;

 • Minimalizácia údajov: osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je potrebné, vzhľadom na účelom, pre ktoré sú spracúvané;

 • Presnosť: osobné údaje musia byť presné a, v prípade potreby, aktualizované; musia byť prijaté všetky opodstatnené kroky, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje, ktoré sú nepresné, s ohľadom na účely, pre ktoré sa spracovávajú, budú bezodkladne vymazané alebo opravené;

 • Minimalizácia uchovávania: osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá dovoľuje identifikáciu dotknutých osôb nie dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje môžu byť uchovávané dlhšie, pokiaľ budú osobné údaje spracúvané výlučne za účelom archivácie vo verejnom záujme, za účelom vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely;

 • Integrita a dôvernosť: osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním osobných údajov alebo náhodnou stratou,zničením alebo poškodením, s použitím primeraných technických alebo organizačných opatrení.


Kedy sa toto vyhlásenie vzťahuje na Vás

Toto vyhlásenie sa na Vás vzťahuje, keď

 • Navštívite našu webovú stránku (Užívateľ webovej stránky)

 • Navštívite jeden z našich závodov (Návštevník závodu)

 • Dodávame produkty a/alebo služby pre Vás ako zákazníka (Zákazník)

 • Vy ako dodávateľ dodáte produkty a/alebo služby nám (Dodávateľ)

 • Uchádzate sa o voľné miesto v rámci Medline (Uchádzač)

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré zbierame v súvislosti s Vaším zamestnaním alebo iným pracovným vzťahom s nami.


Aké osobné údaje zbierame a používame?

UŽÍVATEĽ WEBOVEJ STRÁNKY

Akonáhle jednotlivec vstúpi na našu stránku(y), stane sa užívateľom webovej stránky. Zbierame a používame základné informácie o užívateľoch našej webovej stránky prostredníctvom súborov cookies v prehliadači, ktoré primárne používame na zlepšenie našich zážitkov s webovou stránkou. Pozeráme sa na to, ako našu webovú stránku používate, ako často ju navštevujete a kedy je najviac používaná. Navyše, údaje z webovej stránky používame tiež na sledovanie správania návštevníka a optimalizáciu našich kampaní v súvislosti s remarketingom.

Keď sa prihlásite na odber nášho informačného bulletinu, môžete si vybrať, ktoré z nasledujúcich informácií s nami zdieľate:

 • Osobné identifikačné informácie (titul, meno, priezvisko a e-mailovú adresu);

 • Krajinu;

Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu nášho informačného bulletinu. Nastavenia emailu môžu byť spravované prostredníctvom odkazu na odber v ktoromkoľvek emaile, ktorý od nás dostanete. Ďalšie informácie môžu byť upravené tým spôsobom, že nás kontaktujete na adrese, maile, telefónnom alebo faxovom čísle uvedenom v Prílohe 1.


NÁVŠTEVNÍK ZÁVODU

Keď navštívite jeden z našich závodov, zozbierame Vaše kontaktné údaje a zaregistrujeme Vás ako návštevníka.


ZÁKAZNÍK

Zbierame a používame Vaše informácie, aby sme s Vami komunikovali a poskytli Vám naše produkty a/alebo služby. Obmedzujeme sa na to, aby sme nezozbierali viac informácií, ako je potrebné na dosiahnutie nášho cieľa. Informácie, ktoré môžeme od Vás zozbierať a použiť zahŕňajú:

 • Osobné identifikačné informácie (meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, atď.);

 • Finančné informácie (DPH a bankový účet);

 • Ďalšie informácie potrebné na dosiahnutie nášho cieľa.


DODÁVATEĽ

Zbierame a používame informácie o Vašej organizácii alebo jednotlivcoch v rámci Vašej organizácie kvôli tomu, aby sme s Vami komunikovali, dodávali výrobky a/alebo služby a platili za ne v rámci toho, čo sme s Vami dohodli.

Informácie, ktoré môžeme od Vás zbierať a používať:

 • Osobné identifikačné informácie (meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, atď.);

 • Finančné informácie (DPH a bankový účet).


UCHÁDZAČ

Keď sa uchádzate o voľné miesto prostredníctvom našej webovej stránky, zbierame informácie, ktoré s nami zdieľate vo Vašom životopise, absolvovaných kvalifikáciách, odporučeniach a motivačnom liste.


Ako zbierame Vaše osobné údaje?

Priamo poskytnete Medline väčšinu údajov, ktoré zbierame.


UŽÍVATEĽ WEBOVEJ STRÁNKY

Keď navštívite našu stránku, automaticky zbierame Vaše údaje prostredníctvom použitia súborov cookies založených na nastaveniach súborov cookies. Keď nás kontaktujete cez webovú stránku, môžeme tiež zbierať informácie od Vás.


NÁVŠTEVNÍK ZÁVODU

Po zapísaní sa na recepcii Vás priamo požiadame o poskytnutie Vašich kontaktných informácií.


ZÁKAZNÍK

Zbierame Vaše osobné údaje počas trvania nášho zmluvného vzťahu s Vašou organizáciou a aby sme boli schopní dodať Vám tovar a služby.


DODÁVATEĽ

Zbierame Vaše osobné údaje počas trvania nášho zmluvného vzťahu s Vašou organizáciou a spracovávame platby.


UCHÁDZAČ

Zbierame Vaše osobné údaje priamo od Vás alebo od personálnych agentúr, ktoré si prenajímame a v ktorých ste registrovaný.


Ako používame Vaše osobné údaje?

UŽÍVATEĽ WEBOVEJ STRÁNKY

Informácie o používateľoch webovej stránky sa používajú na zlepšenie užívateľského zážitku našej webovej stránky a na zasielanie informačných bulletinov, iba ak sa prihlásite na ich odber.


NÁVŠTEVNÍK ZÁVODU

Informácie o návštevníkoch sa používajú na zabezpečenie bezpečnosti našich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a návštevníkov.


ZÁKAZNÍK

Údaje o zákazníkoch sa používajú na:

 • Dodávku výrobkov a/alebo služieb;

 • Uľahčenie marketingových činností;

 • Dokončenie finančných činností;

 • Vykonávanie analýzy zákazníkov;

 • Vykonávanie due diligence lustrácie; a

 • Plnenie dohôd.


DODÁVATEĽ

Údaje dodávateľa sa používajú na zaistenie, že naše zmluvné vzťahy budú splnené a na vykonanie due diligence lustrácie.


UCHÁDZAČ

Osobné údaje uchádzača sa používajú na účely náboru a prijímania do zamestnania.


S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi kategóriami osôb rôznymi spôsobmi a z rôznych dôvodov podľa potreby a v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi:

 • Všetky podnikateľské subjekty spadajúce pod Medline Industries, Inc;

 • Ak to vyžaduje zákon: Daňové, audítorské a iné verejné orgány;

 • Tretie strany ako sú poskytovatelia/distribútori služieb, ktorí vykonávajú služby v našom mene;

 • Tretie strany ako sú externe zabezpečení poskytovatelia IT a poskytovatelia úložiska, s ktorými máme dohodu o spracovaní;

 • Platformy a dodávatelia marketingových technológií.


Náš právny základ pre spracúvanie Vašich údajov

UŽÍVATEĽ WEBOVEJ STRÁNKY

Máme oprávnený záujem, aby sme Vám poskytovali potrebné informácie, keď nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke. Získame Váš súhlas na základe nastavení súborov cookies a keď sa prihlásite na ober nášho informačného bulletinu.


NÁVŠTEVNÍK ZÁVODU

Máme oprávnený záujem na zaistení bezpečnosti a ochrany našich priestorov.


ZÁKAZNÍK

 • Získali sme Váš súhlas, keď ste sa prihlásili na odber nášho informačného bulletinu;

 • Zmluva, ktorú sme s Vami uzavreli;

 • Zákonná povinnosť, ktorú by sme mohli mať.


DODÁVATEĽ

 • Zmluva, ktorú sme s Vami uzavreli;

 • Zákonná povinnosť, ktorú by sme mohli mať.


UCHÁDZAČ

Máme oprávnený záujem spracúvať Vaše údaje na účely náboru a možných zmluvných požiadaviek.


PRÍPRAVA, VEDENIE ALEBO OBHAJOBA TRESTNÉHO KONANIA

Prípadne bude nutné spracovať osobné údaje, a kde je to vhodné a v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi, citlivé osobné údaje v súvislosti s vedením a obhajobou trestného konania.


Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

UŽÍVATEĽ WEBOVEJ STRÁNKY

Údaje o užívateľoch webstránky spojené so súbormi cookies, užívateľské a reklamné identifikátory sú uchovávané v službe Google Analytics spoločnosti Medline po dobu dvadsaťšesť (26) mesiacov predtým, než sú automaticky zmazané.

Užívateľ webstránky sa môže odhlásiť z odoberania informačného bulletinu kedykoľvek a jeho údaje budú v tom čase zmazané.


NÁVŠTEVNÍK ZÁVODU

Informácie o návštevníkoch sa uchovávajú tri (3) mesiace, pokiaľ zákon alebo právny predpis neustanovuje inak.


ZÁKAZNÍK

Údaje o zákazníkoch, ktoré sa používajú na účely obchodného prieskumu sa vymažú dva (2) roky po poslednom zmysluplnom kontakte zo strany klienta, pokiaľ zákon alebo právny predpis nevyžaduje, aby sme ich uchovávali po dlhšiu dobu.

Údaje o zákazníkoch zakladajúce dôkaz o práve alebo o zmluve alebo uchovávané na splnenie zákonnej povinnosti, sa vymažú päť (5) rokov po ukončení obchodného vzťahu, pokiaľ zákon alebo právny predpis nevyžaduje, aby sme si ich uchovávali po dlhšiu dobu.


DODÁVATEĽ

Údaje o dodávateľoch zakladajúce dôkaz o práve alebo o zmluve alebo uchovávané na splnenie zákonnej povinnosti, sa vymažú päť (5) rokov po ukončení obchodného vzťahu , pokiaľ zákon alebo právny predpis nevyžaduje, aby sme ich uchovávali po dlhšiu dobu.


UCHÁDZAČ

Informácie o uchádzačoch, ktorí nezískajú prácu, budú uchované jeden (1) mesiac po oznámení o ich neprijatí. Uchádzači môžu súhlasiť s tým, že ich žiadosť sa uchová jeden (1) rok po pôvodnom oznámení o ich neprijatí, pokiaľ zákon alebo právny predpis nevyžaduje, aby sme ich uchovávali po dlhšiu dobu.


Vaše práva

Spoločnosť Medline by sa chcela uistiť, že ste si plne vedomí vašich práv na ochranu osobných údajov. Každý užívateľ je oprávnený na nasledovné:

 • Právo na prístup k informáciám o tom, ako spracúvame Vaše Osobné Údaje vrátane kategórií Osobných Údajov, ktoré spracúvame, príjemcov Vašich Osobných Údajov, a účelov nášho spracúvania.

 • Právo na opravu nesprávnych Osobných Údajov, ktoré sa Vás týkajú, ako aj so zreteľom na účely spracúvania, právo na doplnenie neúplných Osobných Údajov.

 • Právo na výmaz (odstránenie) Osobných Údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak: (a) Osobné Údaje už nie sú ďalej potrebné vzhľadom na účely, pre ktoré boli zozbierané alebo inak spracované; (b) odvoláte Váš súhlas a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie; (c)uplatníte Vaše právo namietať (viď nižšie) a neexistujú žiadne presvedčivé právne základy pre spracúvanie; (d) Osobné Údaje boli nezákonne spracované; alebo (e) Osobné Údaje musia byť vymazané, aby sa dodržala práva povinnosť, ktorá sa na nás vzťahuje.

 • Právo na obmedzenie spracúvania (t.j. normálne spracúvanie údajov bude obmedzené, údaje však nebudú zmazané) ak: (a) namietate správnosť Osobných Údajov, počas obdobia umožňujúceho overiť ich správnosť; (b) spracúvanie je nezákonné a Vy namietate výmaz Osobných Údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (c) ďalej už nepotrebujeme Vaše Osobné Údaje pre účely spracúvania, ale sú Vami požadované na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov; (d) uplatníte Vaše právo namietať (viď nižšie) až do určenia, či Vaše oprávnené dôvody prevažujú and Vašimi právami.

 • Kde spracúvanie je založené na Vašom súhlase, máte right to withdraw consent, t.j. právo získať kópiu údajov týkajúcich sa Vás v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a právo na prenos takýchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi bez prekážok z našej strany.

 • Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase, alebo na základe zmluvy, , právo na prenos údajov, bez vplyvu na zákonnosť spracúvania pred takýmto odvolaním.

 • Právo namietať spracúvanie Osobných Údajov za predpokladu, že nedisponujeme presvedčivými, oprávnenými dôvodmi pre spracúvanie Vašich Osobných Údajov, ktoré by prevažovali nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.


Ako uplatniť Vaše práva

Ak by ste chceli uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, prosím, kontaktujte nás na našej adrese, e-maile, telefónnom alebo faxovom čísle uvedených v Prílohe 1.

Ak podáte žiadosť, máme jeden (1) mesiac na odpoveď. Táto lehota môže byť podľa potreby predĺžená o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní zložitosť a počet žiadostí.


Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Vždy máte právo podať sťažnosť Vášmu miestnemu dozornému orgánu. Podrobnosti môžete nájsť v Prílohe 2.


Bezpečnosť a ochrana Vašich osobných údajov

Zaviedli sme vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie, že osobné údaje, ktoré spracúvame sú chránené pred neoprávneným prístupom, použitím, zverejnením, pozmenením alebo zničením v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Bohužiaľ, nie je možné zaručiť, že systém prenosu a uchovávania údajov bude úplne bezpečný a nemôžeme úplne zaručiť bezpečnosť osobných údajov.


Medzinárodné prenosy osobných údajov

Medline je medzinárodná organizácia s pobočkami po celom svete. Medline sa zaviazal dodržiavať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a príslušné zákony a nariadenia o ochrane osobných údajov pokiaľ ide o osobné údaje prenášané mimo EHP. Zákony v iných krajinách mimo EHP nemusia byť také prísne ako sú zákony v Európe. Z tohto dôvodu Medline prijal opatrenia na ochranu Vášho súkromia a základných práv v prípade, že Vaše osobné údaje sú prenášané mimo EHP a ďalších krajín, v ktorých sa neuplatňujú rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. To znamená, že Medline používa vhodné záruky ako sú obvyklé zmluvné dojednania a protokoly bezpečného prenosu na zabezpečenie primeranej ochrany.


Čo sú súbory cookies a ako ich používame?

Webové stránky Medline používajú súbory cookies a ďalšie techniky, ktoré uľahčujú ich použitie a ponúkajú doplnkové funkcie. Cookies je textový súbor (malé množstvo údajov, ktoré často zahŕňa jedinečný identifikátor), ktorý webový server skopíruje do Vášho počítača. Jedným z hlavných cieľov súborov cookies je pomôcť Vám pri navigácii na webových stránkach a zapamätať si záznamy, ktoré ste urobili. Tak môžu byť uložené nastavenia znovu načítané pri následných návštevách, aby Vám uľahčili používanie Vašim potrebám prispôsobených stránok. Webstránka Medline používa rozličné druhy súborov cookies. Niektoré súbory cookies, ktoré sa objavia na našich stránkach, sú umiestnené službami tretej strany. Vždy budete mať možnosť súbory cookies prijať alebo odmietnuť. Ak chcete skontrolovať typ súborov cookies, ktoré prijímate, keď navštívite našu webovú stránku, môžete si ich pozrieť prostredníctvom panela súborov cookies. Ukážeme Vám aký typ súborov cookies používame, ktoré súbory cookies používame a prečo ich používame a ako môžete vymazať/prispôsobiť súbory cookies. Odmietnutie súborov cookies môže znamenať, že nebudete schopní plne využívať interaktívne prvky webovej stránky. Najmä to znemožní aplikácie, ktoré sa technicky spoliehajú na použitie súborov cookie. Ak pokračujete v používaní našej webovej stránky, súhlasíte s našimi súbormi cookie.


Ako nás kontaktovať

Ak by ste nás chceli kontaktovať, prosím pozrite si Prílohu 1, alebo navštívte našu webovú stránku. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje tiež na Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Portugalsko, Holandsko, Slovensko, Španielsko a Spojené kráľovstvo (UK). Je možné, že krajiny používajú rozdielny výklad na ochranu osobných údajov na podrobnej úrovni na základe miestnych vykonávacích predpisov. Preto sú do tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov zahrnuté aj oddiely špecifické pre tú ktorú krajinu, ak je to uplatniteľné. Informácie o jednotlivých krajinách sú uvedené v Prílohe 3.

Aby sme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov udržali aktuálne, môžeme ho z času na čas doplniť. Vždy môžete nájsť najaktuálnejšie znenie tohto vyhlásenia na našej webovej stránke.

Verzia 1.2 máj 2020


Kedy nás kontaktovať

 • V prípade uplatňovania Vašich práv na prístup, opravu a výmaz Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ako aj Vašich práv na obmedzenie a na námietky proti spracovaniu a prenosnosť údajov;

 • Ak máte podozrenie zo zneužitia alebo straty, alebo neoprávneného prístupu k Vašim osobným informáciám;

 • V prípade odvolania Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov (keď súhlas, na základe ktorého spracúvame Vaše osobné údaje, má právny základ);

 • Ak máte akékoľvek pripomienky alebo návrhy týkajúce sa politiky ochrany osobných údajov.

Môžete nás kontaktovať na nasledujúcej adrese:

Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Holandsko
Telefón: +31 (0) 26 – 312 7227
Fax: +31 (0) 26 – 312 7208
E-mail: [email protected]

Spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o.

Telefón: 02/800 800 80

E-mail: [email protected]


Aktualizácia Vašich emailových nastavení.

Pokiaľ ide o nastavenia e-mailových správ, tieto môžu byť aktualizované iba cez prihlasovací odkaz v našich e-mailoch. Zmeny kontaktných informácií môžu byť vyriešené iba prostredníctvom nášho Zákazníckeho Servisu.

Ako kontaktovať Váš dozorný organ

Keďže Medline International B.V. sa môže považovať za hlavné vedenie Medline v EHP, dozorný organ Holandska je príslušný konať ako hlavný dozorný organ pre cezhraničné spracúvanie..

Každý (miestny) dozorný organ je schopný vybaviť sťažnosť, ktorá mu bola podaná alebo oznámenie o možnom porušení príslušnej legislatívy a právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, ak sa predmet sťažnosti / oznámenia vzťahuje iba na závod v jeho Členskom Štáte, alebo sa podstatne dotýka údajov subjektov v jeho Členskom Štáte.

V takom prípade musíte kontaktovať dozorný organ vo Vašom Členskom Štáte. Nasledujúce sú krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorých poskytujeme služby:

Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko a Spojené kráľovstvo

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

Adresa: 
Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36 064 220

Podateľna:

pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00

piatok: 8:00 - 14:00

 

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11

Sekretariát úradu +421 2 323 132 14       

Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca:

mobil: 0910 985 794

e-mail: [email protected]


E-mail:

- všeobecne: [email protected]
- pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: [email protected]
- webové sídlo: [email protected]

- na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

- emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: [email protected]

Variácie špecifické pre jednotlivé krajiny v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov

NB: Táto príloha bude aktualizovaná, v prípade rozporu s ustanoveniami miestnych právnych predpisov.